søndag den 30. juni 2013

Nye regler sikrer fokus på forbrugernes retsstilling ved internethandel

Justitsminister Morten Bødskov modtager i dag en betænkning, der lægger op til klarere regler om forbrugerens retsstilling ved blandt andet internethandel. Samtidig vil ensartede regler gøre det lettere for erhvervsdrivende at lave handel på tværs af grænserne i EU.

Flere og flere danskere handler på nettet, men det kan være svært at gennemskue, hvilke rettigheder man har som forbruger, når man køber varer på tværs af grænserne.

Derfor skal et nyt forbrugerrettighedsdirektiv fra EU sikre tidssvarende og udbyggede regler om forbrugerens retsstilling med fokus på de aftaler, der indgås uden for den erhvervsdrivendes forretningssted og ved fjernsalg, f.eks. internethandel. Forbrugeren skal føle sig sikker, når der handles på internettet, også på tværs af grænserne i EU. De nye regler betyder udbyggede og klare krav til, hvilke oplysninger en forbruger skal have, inden en aftale indgås, og mere præcise regler om fortrydelsesret, herunder fristen for at gøre brug af fortrydelsesretten.

Sideløbende skal ensartede regler være med til at give erhvervsdrivende et større incitament til at tilbyde handel på tværs af EU s grænser.

En arbejdsgruppe med forbrugerombudsmand Henrik Saugmandsgaard Øe som formand har set nærmere på, hvordan forbrugerrettighedsdirektivet bør gennemføres i Danmark. I dag har arbejdsgruppen afleveret sin betænkning til justitsministeren.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

Det er vigtigt at sikre høj forbrugerbeskyttelse og samtidig skabe bedre vilkår for handel på tværs af grænserne, så samhandlen kan ske så let som muligt. Og der skal tages hensyn til begge dele, når vi til efteråret skal implementere forbrugerrettighedsdirektivet.

Det betyder meget for mig, at vi sikrer en god balance og finder en løsning, som har bred opbakning. Det tror jeg, at vi har et rigtig godt grundlag for med den betænkning, som jeg har modtaget i dag.

Betænkningen indeholder udover en gennemgang af direktivets baggrund en redegørelse for arbejdsgruppens overvejelser omkring gennemførelsen af direktivet i dansk ret. Derudover indeholder den arbejdsgruppens udkast til en ny forbrugeraftalelov.

Betænkningen vil nu blive sendt i høring, og der forventes fremsat lovforslag i efteråret 2013.

Baggrund

Justitsministeriet nedsatte i marts 2012 en arbejdsgruppe, der fik til opgave at overveje, hvordan forbrugerrettighedsdirektivet bør gennemføres i dansk ret. Arbejdsgruppen er blevet anmodet om at udarbejde et lovudkast med bemærkninger.

Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning:

Formand (forbrugerombudsmand Henrik Saugmandsgaard Øe), et medlem fra universiteterne samt ni øvrige medlemmer udpeget efter indstilling fra henholdsvis Dommerforeningen, Advokatrådet, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Forbrugerrådet, Håndværksrådet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Justitsministeriet.

Formålet med forbrugerrettighedsdirektivet er at fremme den grænseoverskridende handel og opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Med direktivet foretages en harmonisering af visse aspekter af medlemsstaternes regulering af forbrugeraftaler. Særligt fokuserer direktivet på kravene til de oplysninger, som den erhvervsdrivende skal give forbrugeren forud for aftaleindgåelsen, og på forbrugerens ret til at fortryde en indgået aftale.

Hovedområdet for direktivet er fjernsalgsaftaler og aftaler, som indgås uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Direktivet afløser på disse punkter to direktiver om henholdsvis fjernsalg og aftaler uden for fast forretningssted. Begge direktiver er i det væsentlige gennemført i forbrugeraftaleloven.

Som noget nyt indeholder forbrugerrettighedsdirektivet en række oplysningskrav, der skal opfyldes af den erhvervsdrivende i andre forbrugeraftaler end fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted. Endvidere indeholder direktivets som noget nyt bl.a. bestemmelser om levering og risikoens overgang i forbrugeraftaler om køb af en vare.

Forbrugerrettighedsdirektivet er som udgangspunkt et totalharmoniseringsdirektiv. Medlemsstaterne må derfor ikke opretholde eller indføre bestemmelser i national ret, der fraviger dem, der er fastsat i direktivet. Medlemsstaterne kan således som udgangspunkt hverken fastsætte strengere eller lempeligere bestemmelser for at sikre et andet forbrugerbeskyttelsesniveau, ligesom sådanne eksisterende bestemmelser i national lovgivning ikke kan opretholdes. På enkelte områder giver direktivet dog medlemsstaterne mulighed for at foretage visse reguleringsmæssige valg.

Direktivet skal være gennemført i national lovgivning inden den 13. december 2013. Direktivets bestemmelser finder anvendelse på aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Arbejdsgruppen foreslår dels, at der udformes en ny forbrugeraftalelov, dels at der foretages ændringer af enkelte bestemmelser i købelovens kapitel om forbrugerkøb.

Af lovudkastets væsentligste elementer, herunder på de områder, hvor lovudkastet indebærer ændringer af gældende dansk ret, kan nævnes:

Udvidelse af den erhvervsdrivendes oplysningspligt på en række punkter, herunder navnlig for så vidt angår aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Bl.a. oplysninger om den erhvervsdrivende, om tidsubestemte aftaler eller abonnementsaftaler, om udgifterne til tilbagelevering af varerne i tilfælde af fortrydelse, samt om forbrugerens pligt til at betale den erhvervsdrivende for rimelige omkostninger i tilfælde, hvor forbrugeren har gjort sin fortrydelsesret gældende efter at have anmodet den erhvervsdrivende om at påbegynde udførelsen af tjenesteydelsen mv. inden fortrydelsesfristens udløb.

Fastlæggelse af at den erhvervsdrivendes oplysningspligt i videre omfang end efter de gældende regler skal opfyldes før aftalens indgåelse.

Ensretning af bestemmelserne om oplysningskrav for på den ene side aftaler indgået ved fjernsalg eller uden for den erhvervsdrivendes forretningssted og på den anden side andre aftaler.

Justeringer af de gældende regler om forbrugerens fortrydelsesret bl.a. i relation til fastlæggelsen af fortrydelsesfristens begyndelsestidspunkt ved aftaler om køb af varer, fastlæggelse af en (generel) absolut frist for, hvor længe fortrydelsesretten kan gøres gældende, fastlæggelse af hvornår fristen regnes fra, når den erhvervsdrivende ikke har oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten og justering af reglerne vedrørende forbrugerens udnyttelse af fortrydelsesretten.

Ændring af reglerne vedrørende den erhvervsdrivendes tilbagebetaling af købesummen ved forbrugerens udnyttelse af fortrydelsesretten. Som udgangspunkt skal tilbagebetaling ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor den erhvervsdrivende modtager meddelelse om forbrugerens beslutning om at udøve fortrydelsesretten (mod i dag 30 dage). Videre adgang for forbrugeren til at fortryde. Forbrugeren vil også kunne benytte sig af fortrydelsesretten i tilfælde, hvor varen ikke kan tilbageleveres til den erhvervsdrivende i væsentlig samme stand og mængde, hvori den var, da forbrugeren fik den i hænde. I sådanne tilfælde vil forbrugeren hæfte for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes en anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Justering af købelovens bestemmelser om levering og risikoens overgang i forbrugerkøb, herunder en forpligtelse for den erhvervsdrivende til medmindre parterne har aftalt andet at levere uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter aftalens indgåelse. Endvidere indebærer lovudkastet visse ændringer af forbrugerens ret til at hæve købet i tilfælde af forsinkelse. Der foreslås parallelle regler i forbrugeraftaleloven for så vidt angår ikkefinansielle tjenesteydelser.

Ophævelse af den gældende bestemmelse i forbrugeraftalelovens § 20, stk. 2, hvorefter den erhvervsdrivende trods levering bærer risikoen for varens hændelige beskadigelse eller forringelse i tilfælde, hvor forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret.

Bødesanktion ved manglende oplysning om eksistensen af en eventuel fortrydelsesret samt overtrædelse af forbuddet mod uanmodede personlige og telefoniske henvendelser og manglende overholdelse af pligten til i en standardformular vedrørende en løbende aftale at give oplysning om opsigelsesvarsel og opsigelsestidspunkt. I modsætning til hvad der gælder efter forbrugeraftaleloven i dag, stilles der dog ikke krav om, at der er tale om grov eller gentagen overtrædelse.

Fastlæggelsen af de civilretlige konsekvenser ved den erhvervsdrivendes manglende overholdelse af de foreslåede bestemmelser om oplysningspligt, herunder forlængelse af den periode, hvori fortrydelsesretten i så fald kan udøves, fra 3 til 12 måneder.

Krav om, at oplysninger, som den erhvervsdrivende efter lovudkastet har pligt til at meddele forbrugeren, skal afgives på dansk, hvis den erhvervsdrivende har markedsført den pågældende vare eller tjenesteydelse på dansk, medmindre forbrugeren giver sit udtrykkelige samtykke til at modtage oplysningerne på et andet sprog.

Herudover indeholder lovudkastet et forslag til præcisering af reglerne om uanmodede telefoniske henvendelser og opsigelsesvarsel i forbrugeraftaler.

Læs mere her

tags: Danmark, internet, retten, Justitsminister, 2013, EU, Advokat, lovgivning, december, Dansk Industri, 2012, Justitsministeriet, ombudsmand, omkostninger, Forbrugerrådet, sprog, forbrugerombudsmand, 2014,

torsdag den 27. juni 2013

Korte nyheder om e-handel

Så mange danskere tør ikke handle på nettet
En stor gruppe danskere holder sig langt væk fra e-handel på grund af frygt.
Læs mere her

Så mange danskere tør ikke handle på nettet
En stor gruppe danskere holder sig langt væk fra e-handel på grund af frygt.
Læs mere her

onsdag den 26. juni 2013

Sådan gør du hvis din festivalbillet er væk

Sommerens festivalsæson står for døren og tusindvis af musikglade danskere pakker snart telt, tandbørste og festivalbillet. Men hvad stiller du op, hvis din festivalbillet er væk Fortvivl ikke, der er hjælp at hente. Læs e-mærkets vejledning og gode råd til hvordan du bærer dig ad.

Den typiske festivalgæst køber sin billet online og gerne lang tid før festivalen finder sted. Billetten bliver derefter sendt med posten til køberen, der sjældent skænker billetten flere tanker, før den skal bruges. Men hvad stiller du egentlig op, hvis din festivalbillet, som du har modtaget med posten, bliver væk Ifølge Maria Jensen, jurist hos e-mærket, skal du gøre følgende:

Hvis du mister din billet efter du har modtaget den med posten, har du mulighed for at få en ny billet ved at kontakte billetudbyderen. Det koster dog et gebyr for selve genudskrivningen, som typisk vil være i omegnen af 100 kroner. Den oprindelige billet bliver efterfølgende annulleret og vil ikke kunne anvendes.

Forsvundet i posten
Hvis din billet er forsvundet i posten, kan billetudbyderen også udskrive en ny billet. Det er omkostningsfrit for dig, så længe du henvender dig inden for fem hverdage efter købet. Derfor er det vigtigt, at du er ekstra opmærksom på, hvor lang tid der går, fra du har købt din billet online, til du modtager den med posten.

Sådan sikrer du dig bedst
Når du køber billetter på nettet fra officielle billetudbydere, anbefaler e-mærket tre ting:

1) Sæt dig altid ind i den enkelte forhandlers leveringsbetingelser

2) Hvis du har mulighed for det, og vil være på den helt sikre side, så vælg at få billetten sendt som rekommanderet post så er du sikret bedst muligt

3) Køb din billet hos en e-mærket billetudbyder. Skulle noget gå galt omkring dit billetkøb, har du nemlig e-mærkets team af jurister i ryggen

Er man kommet i problemer med billetter købt i e-mærket netbutik, sidder e-mærkets jurister altid klar til at kigge på sagen. Men har man accepteret forretningsbetingelserne uden at læse dem igennem, og har man valgt ikke at få billetterne sendt rekommanderet, er der desværre ikke meget vi kan gøre andet end at håbe på god kundeservice fra billetudbyderens side, siger Maria Jensen, jurist hos e-mærket.

e-mærkede billetudbydere: billetnet.dk, ebillet.dk, billetten.dk, billetexpressen.dk, buymyticket.dk, billetbillet.dk, billetlugen.dk, billet.dk

Læs flere råd om sikker nethandel på https://www.emaerket.dk/forbruger/bliv-en-bedre-onlineshopper/gode-raad-om-sikker-nethandel


Læs mere her

tags: billetter, billetlugen,

tirsdag den 25. juni 2013

Oplevelses-app?en TWOFORONE GO runder 30.000 downloads få måneder efter lancering i København.

For iværksættervirksomheden TWOFORONE GO viser de 30.000 downloads at det hårde og fokuserede markedsføringsarbejde betaler sig. Virksomheden glæder sig over, at folk i høj grad begynder at tage app en og konceptet med 2 for 1 tilbuddene til sig.

TWOFORONE GO app en har rundet 30.000 downloads blot få måneder efter lanceringen i marts ved at fokusere deres indsats digitalt. Virksomheden har blandt andet benyttet annoncer på nettet samt sociale medier og en ny blog til at gøre opmærksom på oplevelses-app en. Valget af en digital markedsføringsstrategi falder helt i tråd med virksomhedens valg af en udelukkende online platform til deres 2 for 1 tilbud.

Desuden tilbyder virksomheden nye brugere en gratis prøve. Folk, der lige har downloadet app en, kan prøve en særlig tilbudspakke helt gratis i 1 måned, så de kan lære konceptet at kende.

Det glæder folkene bag TWOFORONE GO at app en allerede er blevet downloadet så mange gange, da det betyder, at folk i høj grad er begyndt at få øjnene op for app en og konceptet med køb en og få en gratis .

Vi er rigtig glade for de mange downloads, for det betyder jo både, at vores målrettede arbejde for at gøre opmærksom på app en giver pote, og endnu vigtigere at folk er glade for vores mobile koncept med gode 2 for 1 tilbud til oplevelser i København. Og det er jo en skøn følelse at få bekræftet, siger Janne Rounborg, Marketing Manager hos TWOFORONE GO.

TWOFORONE GO app en indeholder mere end 500 køb en og få en gratis -tilbud til Restauranter, Caféer, Wellness, Golf, Underholdning og andre Aktiviteter i København - og de kan alle bruges direkte fra en smartphone. App en fungerer til både iPhone and Android og kan hentes i App Store eller Google Play.

###

Om TWOFORONE GO:
TWOFORONE GO er en oplevelses-app, der giver dets medlemmer hundredvis af 2 for 1 tilbud. App en lader dig udforske København og du kan bruge tilbuddene direkte fra din smartphone. Tilbuddene er til restauranter, caféer, wellness, golf, underholdning og andre aktiviteter.

TWOFORONE GO har udviklet en brugervenlig og innovativ mobil platform til at levere to-for-en tilbud, da brugen af smartphones hele tiden stiger. Virksomheden er aktiv i København, Dubai, Stockholm og snart også Sydafrika.

App en kan downloades fra Apple s App Store og fra Google Play/Samsung Apps ved at søge på TWOFORONE GO

Udvalg af annoncører:
Hereford Village
Bistro Nord
IL Cortigiano
Asador
Fru Heiberg
Café Flottenheimer
Culture Box
Floras Café
Karriere Bar
Butcher s Garage
Complete Me
Clinique Camille
Body Lounge
Amager Kite School
City Golf Club
Lalandia
Masterdive

Læs mere her

tags: markedsføring, København, restaurant, Sydafrika, downloade, Stockholm, Google, Android, Amager, Dubai, virksomhed, iPhone, strategi, iværksættervirksomhed, Samsung,

Danske Riidr lancerer lydbøger i Riidr Bøger applikationerne

Der er gode nyheder til alle, som elsker at lytte til lydbøger. Riidr har i dag lanceret en verdens nyhed! Alle kan nu både læse e-bøger og lytte til lydbøger direkte i Riidr Bøger applikationen til iPad, iPhone og Android enheder. Med denne mulighed betyder det nu, at Riidr Bøger brugere har mulighed for at købe, læse og lytte til mere end 420.000 titler på deres mobile enhed eller tablet.

Som en af de eneste i verden tilbyder Riidr ét sted for alle dine e- og lydbøger. Applikationen er som altid bygget med et klassisk Skandinavisk syn på brugervenlighed og design.

Med mere end 80.000 downloads i Danmark er Riidr Bøger applikationen en af de mest populære applikationer til e-bøger. Vores primære fokus hos Riidr er, at gøre det let at læse eller lytte til de e-bøger man ønsker, siger direktør Anders Breinholst, og fortsætter dette har vi nu opnået med denne store opdatering af Riidr Bøger applikationerne.

Markedet for mp3 lydbøger er i en markant vækst. Riidr forventer at denne vækst blot bliver forstærket af at Riidr netop har lanceret Riidr Bøger applikationen med understøttelse af lydbøger. Der går nok et par år, før lydbøger når samme popularitet som i Sverige, hvor hver tiende købte bog er en lydbog, men i Danmark går det virkelig stærkt nu, kommenterer Anders Breinholst.

Specielt i sommerperioden er det populært med lydbøger, da mange tager på ferie. Vi har de tidligere år set en stigning i salget af lydbøger omkring sommerferien, da brugerne nemt kan tage lydbogen med på farten; i toget, bilen eller på stranden når man soler sig.

Alle e- og lydbøger bliver automatisk synkroniseret mellem alle Riidr applikationer. Selv lydbøger erhvervet gennem Riidr.com vil automatisk være tilgængelig i Riidr Bøger applikationerne.

Om Riidr
Riidr er et softwarefirma, startet i 2010, der sælger e-bøger og laver applikationer til at læse ebøger. Riidr er finansieret af en række Business Angels, og har også det store nordiske mediehus Schibsted i ejerkredsen.

Læs mere her

tags: Danmark, 2010, Sverige, direktør, bilen, Android, iPhone, sommerferie,

torsdag den 20. juni 2013

SOCIAL UDVIKLING nr. 3 på gaden

I dette nummer af SOCIAL UDVIKLING har vi valgt at sætte særligt fokus på medborgerskab. Du kan blandt andet læse om, hvordan man har en anderledes tilgang til arbejdet med udsatte unge i artiklen En anderledes aktør . Her er målet, at de unge selv skal føle et ansvar for deres liv.

At skrive sig til læsning lyder umiddelbart lidt specielt, men ikke desto mindre er det præcis det, der er tale om i den nye app til iPad, som du kan læse mere om i dette nummer. Det er en app, som har givet gode resultater blandt mennesker med funktionsnedsættelse samt børn og unge med specielle behov.

Medborgerskab kræver kommunikation. Det er en af de erfaringer, man har gjort sig i Ballerup, hvor Organisation for voksne udviklingshæmmede, har arbejdet målrettet med borgernes ret til selv- og medbestemmelse. I artiklen Medborgerskab og kommunikationsteknologier kan du læse om, hvordan man har grebet opgaven an. Talking Mats og viden om fonde har været afgørende for projektet, som har vist sig at være en succes.

Sidst, men ikke mindst, kan du læse om en ny konsulentordning, som netop er startet op. Det er Socialt Lederforum, som nu kan tilbyde udvikling af tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse. En stigende efterspørgsel er opstået på grund af tidens store dilemma: Mere for mindre , som de fleste tilbud kender til. Du kan læse mere om, hvad baggrunden er for den nye ordning, og hvad den går ud på i artiklen Målrettet konsulentbistand udvikler tilbuddet .

SOCIAL UDVIKLING udkommer 6 gange om året. Det kan købes i løssalg og som abonnement på www.socialtlederforum.dk under Social Viden

Læs mere her

tags: teknologi, Ballerup, kommunikation,

torsdag den 13. juni 2013

Nu kan piger designe deres eget tøj

Hvis du har en pige i alderen 6 til 16 år, så har du sikkert oplevet hende sidde og designe tøj. De fleste piger i den alder kan bruge timer på at tegne løs. Nu kan de føre deres design ud i virkeligheden. Det nystartede tøjfirma Mundez har skabt et online univers hvor piger selv kan designe deres eget tøj for så at modtage det med posten efter cirka 14 dage.

Ideen til firmaet Mundez, startede en weekend hvor idekvinden og den ene indehaver, Didde Sangild, skulle passe niecen, Smilla. Smilla ville gerne have Moster Didde, til at sy en kjole hun selv havde tegnet. Det gjorde Didde og kjolen blev som niecen havde tegnet og drømt om. Lidt efter kom en af de andre niecer og ville også have en kjole. Så kom der en veninde til en af niecerne og en til og idéen til Mundez begyndte at tage form i Diddes hoved.

Jeg har altid været god til at sy, men jeg var hurtigt klar over, at jeg ikke kunne sidde og sy kjoler, tunikaer og bluser til alle de piger, der pludselig henvendte sig jeg var nødt til at tænke projektet større .

Et år senere er Mundez en realitet og designuniverset og shoppen går i luften snart. Firmaet har kun set dagens lys, fordi Didde hurtigt fik en partner og grafisk designer ind over projektet, Linette Velin, og de to ejer firmaet sammen.

På Mundez.dk kan de besøgende selv gå ind og bygge et stykke tøj op fra bunden. Først skal de vælge mellem over 100 forskellige for og bagstykker. Herefter kommer et væld af forskellige ærmer, halsudskæringer, prints og applikationer. Alle dele kommer i over 40 forskellige farver, mønstre og kvaliteter. Resultatet er over en million kombinationsmuligheder og nogle helt unikke produkter.

Hvis pigerne ikke handler med det samme kan de gemme deres designs. De kan også dele det de har designet med veninderne. Får de andre til at købe deres design, optjener de bonuspoint, som de kan handle for i shoppen. Det er med andre ord en skæg oplevelse, at være med hos Mundez, for pigerne får lov til, at have stor indflydelse på produkterne i hele designfasen. De bedste design kan også vinde priser.

Mundez er ikke kun målrettet pigerne, men også deres forældre. Det er for eksempel blevet plads til en designskole, for som Linette siger, ( ) så kan det godt være at vi henvender os til pigerne, men vi er udmærket klar over, at deres forældre også skal se en værdi i vores firma og det gør de, hvis deres døtre også lærer noget af at handle hos os .

Mundezs tøj bliver syet i Ukraine på en fabrik, som er dansk ejet, og arbejder efter vesteuropæiske standarder. Leveringstiden er cirka 14 dage.

Mundez er i skrivende stund endnu ikke klar til at tage imod bestillinger, men hjemmesiden giver allerede nu et klar indtryk af hvor skægt et univers det bliver. På hjemmesiden er der også mulighed for, at tilmelde sig nyhedsbrevet og være klar, når det hele åbner.

Læs mere på www.mundez.dk eller kontakt Mundez på telefon +45 61 11 02 71

Læs mere her

tags: euro, Ukraine, universet,

tirsdag den 11. juni 2013

Creed Soy Candles Producerer Økologisk Duftvoks For et Velduftende Hjem

Creed Soy Candles introducerede allerede i 2008 Danmark for duftvoks og sojalys produceret af økologisk sojavoks. Siden disse innovative luftfriskere er kommet på markedet i Danmark, har Creed Soy Candles produceret endnu flere lækre dufte til hjemmet.

Disse økologiske luftfriskere værner om miljø og indeklima og er både CO2-neutrale og håndlavede. En lille æske økologisk duftvoks med æteriske olier rækker til ca. 60 timers duftnydelse. Ligeledes fører de en anden version økologisk duftvoks, som indeholder en anden type naturlig duft, der er sammensat af professionelle parfumører med mange års erfaring. Denne økologiske duftvoks rækker til ca. 100 timers ren duftnydelse, så de er tilmed meget økonomiske i brug.

Creed Soy Candles økologiske duftvoks producerer de af vegetabilsk voks, der er produceret af hydrogeniseret sojabønneolie. Denne voks er miljøvenlig og CO2-neutral og indeholder ingen kemiske stoffer såsom phatalater og lignende. Og skulle man komme til at spilde noget duftvoks på tæpper, møbler eller lignende, så kan det nemt tørres op ved hjælp af en klud og varmt vand. En anden klar fordel er, at de ikke misfarver vægge, møbler, tæpper med sod, der derudover også ville have landet i lungerne hos mennesker og dyr.

Creed Soy Candles økologiske duftvoks bruges i duftlampen og findes i mange spændende dufte, såsom Clean Linen, Spicy Vanilla, Cinnamon Sticks og Christmas Mulberries. Fælles for dem alle er, at de er 100% organiske og nedbrydelige i naturen. Således kan man med ren samvittighed nyde mange forskellige rumdufte uden belastning af indeklimaet.

OM CREED SOY CANDLES

Creed Soy Candles så dagens lys i januar 2008, hvor firmaet blev grundlagt af den innovative iværksætter Nina Zerafine Schou med det klare budskab, at få danskerne til at nedsætte deres CO2-udslip. Deres økologiske sojalys og duftvoks er organiske sojaprodukter fremstillet af bio-nedbrydelige sojabønner. Deres sojaprodukter tåles af astmatikere og allergikere, der normalt ikke kan tåle levende lys. Sojaprodukterne fører de både med og uden duft. Creed Soy Candles sælger til den private forbruger og til butikker - i Danmark og i udlandet.

Læs mere her

tags: Danmark, 2008, økonomi, CO2-udslip, udland, samvittighed, kemi, miljøvenlig, miljø, økologi, astma, allergi,

mandag den 10. juni 2013

Nyt samarbejde mellem Dynamicweb og vækstorienteret bureau

Dynamicweb og SHRPA har valgt at indgå et samarbejde omkring levering af digitale løsninger på Dynamicweb platformen. Formålet med samarbejdet er, at Dynamicweb platformen skal understøtte SHRPAs vækststrategi og give SHRPA mulighed for at vækste og udvide sine kompetencer inden for bl.a. for e-handel.

Siden årsskiftet har SHRPA arbejdet med en målrettet vækststrategi på både kunde- og medarbejderniveau. Som et resultat heraf har man nu også valgt at udvide sine teknologiske samarbejder, for at kunne tilbyde sine kunder en bredere vifte af løsninger.

-Fra vores kunder oplever vi en klart stigende efterspørgsel efter e-handel, som vel og mærke skal kunne integreres med virksomhedernes økonomisystemer. Det skal vi have et godt svar på og med samarbejdet med Dynamicweb får vi en stærk løsning som foruden e-handel og integration indeholder værktøjer til content management og online marketing, siger Adam Bennike, Bureaudirektør i SHRPA.

Samarbejdet vil indebære en række aktiviteter som fælles seminarer, undervisning og kompetenceudvikling på Dynamicweb platformen, og SHRPA s kunder kan både få udviklet nye Dynamicweb løsninger og modtage support på deres nuværende Dynamicweb platforme.

Om partnerskabet med SHRPA fortæller Christian Beer, CEO i Dynamicweb:
- Vi vælger partnere, som vi har tiltro til på den lange bane. Vores kunder forventer og søger derhen hvor partnere ikke blot har en vis leveringsstyrke, men også har kompetencerne til at sætte vores produkter ind i en meningsfuld sammenhæng med kommunikation og teknologi. I forhold til de forudsætninger passer SHRPA rigtig godt ind, og jeg har store forventninger til vores samarbejde.

For yderligere information kontakt
Christian Beer, Dynamicweb Software A/S, Mobil 29479101, www.dynamicweb.dk

Læs mere her

tags: direktør, økonomi, virksomhed, teknologi, kompetenceudvikling, kommunikation, strategi, undervisning, e-handel, værktøj,

lørdag den 8. juni 2013

MailPlatform er blevet til en cross-channel marketing platform med både SMS og email nyhedsbreve

Den danske email marketing udbyder MailPlatform, der blandt andre servicerer Blockbuster, BoConcept, Guldbageren, Kop & Kande, KVIK og Skoringen er blevet til en ægte cross-channel marketing løsning.

Cross-channel betyder sammenhængende kommunikation gennem flere kanaler. MailPlatform har med tilføjelsen af SMS som en integreret del af løsningen, mulighed for at kombinere email og SMS i samme kampagne flow.

Opnå 25% bedre feedback med opfølgende SMS
Det er en helt almindelig torsdag. Marketingafdelingen arbejder på dagens segmenterede nyhedsbrev, der går ud til kædens 250.000 danske modtagere. Modtagerne er opdelt i tre segmenter: dame, herre og børn. Opdelingen er iøvrigt foretaget ud fra modtagernes adfærd i tidligere nyhedsbreve - ganske automatisk med et indbygget værktøj i MailPlatform.

Nyhedsbrevet har tre blokke. En hovedblok som i virkeligheden består af segmenteret indhold, hvor modtagerens profil bestemmer om de modtager dame, herre eller børne relevante spots.

Fredag eftermiddag ved kæden, at mange forbrugere traditionelt er ude i de fysiske butikker. Derfor vælger marketingafdelingen at automatisere en opfølgende SMS, der fokuserer på et kuponlignende budskab, der alene kan anvendes i en fysisk butik. Nyhedsbrevet, udsendt dagen forinden, fokuserede ligeligt på online køb og køb i butik.

SMS beskeden vælger kæden at differentiere, hvor modtagere der har åbnet email nyhedsbrevet får en opfølgende besked. Kunderne der ikke åbnede mailen modtager en længere SMS besked. Indholdet i den længere SMS besked er også varierende afhængig af modtageren - altså om de tilhører dame, herre eller børne segmentet.

Havde butikskæden valgt at integrere kasseapparaterne med MailPlatform, kunne trigger mails (et begreb for mails der udsendes når bestemte regler er opfyldt) automatisk have fulgt op på kundernes køb.

SMS beskeder til kun 18 øre stykket
Prisen på marketing SMS beskederne følger vores øvrige prisfilosofi fortæller grundlægger af MailPlatform Kim Østergaard. Derfor har vi prissat dem på markedets laveste niveau til kun 18 øre stykket til danske modtagere.

En integreret løsning koster fra 600 kr i måneden med automatiserede flows - hertil kommer prisen for udsendte SMS beskeder.

MailPlatform koster fra 50 kr i måneden for det mindste abonnement.

Læs mere her

tags: Blockbuster, kommunikation, stemmer, værktøj, BoConcept, Kop & Kande,,